top of page

מדיניות פרטיות 

תאריך עדכון: 8.1.23
 

פרטיות

1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של דעת פיננסים בע"מ ("החברה", "אנחנו", "אנו", "שלנו"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר של החברה, שכתובתו https://www.daat-finance.com ("האתר"), וכן חלק מהסכם הזמנת העבודה שבין החברה לבין לקוחותיה ("הסכם הזמנת העבודה"). לכן יש לקרוא את מדיניות הפרטיות יחד עם תנאי השימוש והסכם הזמנת העבודה. למעט אם ההקשר מחייב אחרת, מונחים שהוגדרו בתנאי השימוש ו/או בהסכם הזמנת העבודה ושלא הוגדרו אחרת במדיניות הפרטיות, יחולו גם לעניין מדיניות פרטיות זו.
 

2. מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש שהחברה עושה במידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת השירותים הפיננסיים שהיא נותנת ללקוחותיה ("שירותי החברה"), כמו גם במסגרת השימוש של משתמשים באתר שלה. 
 

3. החברה מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות של לקוחותיה והמשתמשים באתר, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה. 
 

4. במדיניות הפרטיות תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר ובשירותי החברה ובכל אינטראקציה שתתקיים בין החברה לבינך בקשר אליהם. על מנת לסייע לחברה לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של החברה.  
 

5. בעצם השימוש באתר ובשירותי החברה, הנך מביע את הסכמתך כי החברה תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
 

6. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר ובשירותי החברה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ובשירותי החברה. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. 
 

7. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

 

מידע אישי

8. במהלך השימוש באתר, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:  

1. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, החברה (או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.
 

2. נתונים אודות השימוש שלך באתר – השימוש שתבצע באתר יתועד על ידי המערכות שלנו, ובכלל זה, עמודי האתר שתצפה בהם, זמני ומועדי הצפייה שלך בעמודים של האתר, אינטראקציה שתקיים עם העמודים של האתר ועוד. 
 

3. נתונים שתמסור לנו במסגרת האתר – במהלך השימוש שלך באתר, אתה עשוי להזין ולמסור לנו מידע אישי אודותיך, לרבות שמך המלא ומספר טלפון, לצורך יצירת קשר או קבלת שירות לקוחות או קבלת הצעת מחיר או קבלת עדכונים מאיתנו בנושאים מסוימים.
 

4. פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת. 
 

9. במהלך השימוש בשירותי החברה, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

1. פרטי קשר – במסגרת ההתקשרות הראשונית שלך מול החברה, אתה תידרש למסור לחברה פרטים אישיים אודותיך, כגון את שמך המלא, פרטי הקשר שלך הכוללים כתובת דוא"ל, מספר טלפון, שם חברה, מספר החברה והשירות שהינך מעוניין לקבל. 
 

2. בדיקת התאמה לשירותי החברה – לאחר ההתקשרות הראשונית עם החברה, ולצורך בדיקת התאמתך לשירותי החברה, אתה עשוי למסור לחברה פרטים אישיים ופיננסיים אודותיך, כגון דוחות כספיים, דו"ח נתוני אשראי, מספר זיהוי, תעודת התאגדות, תדפיסי בנק רלוונטיים, הלוואות חוץ בנקאיות ככל וקיימות, דוחות כספיים ודיווחי מע"מ. 
 

3. שירותי החברה – במסגרת העמדת שירותי החברה עבורך, הינך עשוי לשתף עם החברה פרטים אישיים ופיננסיים נוספים אודותיך. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר: דיווחי ביטוח לאומי ביחס לעובדים, טפסי רשם החברות, רישומי בטחונות ותדפיסי חשבונות בנק. 
 

עוד יצוין, כי המערכות שלנו עשויות גם לתעד כל תכתובת או תקשורת אחרת בינינו לבין לקוחותינו וגם על המידע הכלול בתכתובות ובתקשורת בינינו לבין לקוחותינו תחול מדיניות פרטיות זו. 
 

10. יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, ייתכן שהחברה לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

11. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על היכולת של החברה לספק לך את שירותי החברה וליצור עימך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

 

שימוש במידע

 1. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:

 2. על מנת לאפשר לך להשתמש באתר;

 3. על מנת לספק לך את שירותי החברה;

 4. כדי לשלוח לך הצעות מחיר ביחס לשירותי החברה;

 5. כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמש באתר;

 6. על מנת לקיים פעילויות התומכות בהפעלת האתר ובמתן שירותי החברה, כגון קבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח עסקי, ניהול פיננסי וכדומה;

 7. על מנת לפנות אליך בהצעות, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות, בכפוף להוראות הדין;

 8. על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה שחלה עלינו; 

 9. על מנת להתאים את ההצעות השיווקיות שיישלחו אליך בהתאם לצרכיך, תחומי העניין שלך והעדפותיך;

 10. כדי לקיים צו שיפוטי שחלים על החברה;

 11. כדי לשפר את שירותי החברה וחווית המשתמש שלך באתר, וליצור שירותים חדשים;

 12. כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

12. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.

13. אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות: 

 1. צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם האתר ושירותי החברה (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של החברה, כמו גם במתן שירותי החברה, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, פיתוח עסקי, שיווק, פרסום ועוד); 

 2. גופי מימון, לצורך בדיקת התאמתך לקבלת מימון מגופים אלו ובמסגרת העמדת המימון על ידם, והכל באישורך ובהרשאתך;

 3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהחברה ו/או מי מטעמה;

 5. לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה או של צדדים שלישיים;

 6. בהסכמתך או בהנחייתך;

 7. בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
   

14. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.

15. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

דבר פרסומת והצעות שיווקיות

16. בכפוף להוראות הדין, החברה או מי מטעמה תיצור עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ותשלח אליך דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. החברה גם עשויה ליצור איתך קשר באמצעות שיחה טלפונית או שיחה בתקשורת אלקטרונית ולהציע לך הצעות שיווקיות.
 

17. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך או לחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם החברה באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת Info@daat-finance.com; (2) פניה בכתב לכתובת: שדרות שז"ר 31 באר שבע מיקוד 8440802. בכל הנוגע לשיחות שיווקיות ההסרה תעשה בכל דרך אחרת. בעשותך כן, אנו נחדול לשלוח אליך דבר פרסומת בהתאם לאמור לעיל. אולם, במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

 

Cookies 

18. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר והתכנים הכלולים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

19. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות או מכלל השירותים שבאתר.

 

אבטחת מידע

20. החברה מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
 

21. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין. 
 

22. בנוסף, תשומת ליבך מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
 

23. היזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל 

24. החברה עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל או באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה. 

 

קישורים לאתרים אחרים

25. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי החברה ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו. 

 

זכות עיון; זכות תיקון

26. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברה. 
 

27. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

ויתור 

28. החברה לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה או מחוסר היכולת להשתמש בהם או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה או תביעה או טענה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם השימוש בהם.

 

יצירת קשר

29. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים: 

חברת דעת פיננסים בע"מ

שז"ר 31, באר שבע קומה 3

Info@daat-finance.com

055-3054144

 

**************

bottom of page